โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ใบสมัครเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
**********************

ประเภทความสามารถพิเศษ
กลับหน้าหลัก
ประเภทความสามารถพิเศษ ด้าน     *
ข้อมูลผู้สมัคร
   หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
*
   คำนำหน้าชื่อ
*
   ชื่อ
*
   นามสกุล
*
   วัน/เดือน/ปี เกิด
* (เช่น 01/01/2550)
   ศาสนา
*
   หมู่โลหิต
*
ข้อมูลที่อยู่ภูมิลำเนา
   บ้านเลขที่
*
   ถนน
   หมู่ที่
   ตำบล
*
   อำเภอ
*
   จังหวัด
*
   รหัสไปรษณีย์
*
   หมายเลขโทรศัพท์
*
ข้อมูลที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้        
   บ้านเลขที่
*
   ถนน
   หมู่ที่
   ตำบล
*
   อำเภอ
*
   จังหวัด
*
   รหัสไปรษณีย์
*
   หมายเลขโทรศัพท์
*
ข้อมูลโรงเรียน (ที่กำลังเรียนหรือจบชั้น ม.3)
   ชื่อโรงเรียน
* ไม่ต้องใส่คำว่า โรงเรียน
   อำเภอ
*
   จังหวัด
*
ข้อมูลผู้ปกครอง
   ชื่อ - สกุล บิดา
*
   หมายเลขโทรศัพท์ บิดา
*
   ชื่อ - สกุล มารดา
*
   หมายเลขโทรศัพท์ มารดา
*
   ชื่อ - สกุล ผู้ปกครอง
*
   หมายเลขโทรศัพท์ ผู้ปกครอง
*
ข้อมูลผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเฉลี่ยรวม 5 ภาคเรียน     *
หากไม่ได้เข้าเรียนที่นี่นักเรียนมีความประสงค์จะเข้าเรียน
   ชื่อโรงเรียน (ไม่ต้องใส่คำว่า "โรงเรียน")
*
   อำเภอ
*
   จังหวัด
*
เลือกแผนการเรียน
        ภาษาไทย - สังคมศึกษา         
เลือกแผนการเรียนอันดับ 2
        ภาษาไทย - สังคมศึกษา         

“  ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริง  ”